คณาจารย์

รศ.อัศเลข รัตนวรรณี

หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา fagralr@ku.ac.th

รศ.อัญชนา ท่านเจริญ

รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา agrant@ku.ac.th

รศ.วนิดา อ่วมเจริญ

รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา fagrwda@ku.ac.th

ผศ.ประกาย ราชณุวงษ์

รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา fagrpkt@ku.ac.th

ผศ.อธิราช หนูสีดำ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา fagrarn@ku.ac.th

ผศ.เบญจคุณ แสงทองพราว

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา fagrbks@ku.ac.th

ผศ.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา fagrrwn@ku.ac.th

คุณอมรรัตน์ ปันต๊ะวงค์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา fagrarpa@ku.ac.th

ผศ.ชามา อินซอน

อาจารย์ fagrcmp@ku.ac.th

ผศ.เอกวัต วิถีประดิษฐ์

อาจารย์ agrawv@ku.ac.th

ผศ.วราภรณ์ จันทรจำนงค์

อาจารย์ agrwpj@ku.ac.th

ผศ.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ

อาจารย์ fagrswp@ku.ac.th

ผศ.รุ่งอรุณ ทิศกระโทก

อาจารย์ fagrrrt@ku.ac.th

คุณจิโรจ นระรักษ์

อาจารย์ fagrjrn@ku.ac.th

Mr.Daeyun KIM

อาจารย์ daeyun.kim@ku.ac.th

ผศ.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

อาจารย์ fagrpspo@ku.ac.th

ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ [เกษียณ > ต่ออายุราชการ]

อาจารย์ faasthc@ku.ac.th

...