ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ [เกษียณ > ต่ออายุราชการ]

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ประวัติการทำงาน

อีเมล

faasthc@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

-

หัวข้องานวิจัย เอกสาร รูปภาพ

ความร่วมมือกับ APMEN