ผศ.รุ่งอรุณ ทิศกระโทก

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ประวัติการทำงาน

อีเมล

fagrrrt@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

-

หัวข้องานวิจัย เอกสาร รูปภาพ

...