รศ.อัศเลข รัตนวรรณี

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา

ประวัติการทำงาน

อีเมล

fagralr@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

-

หัวข้องานวิจัย เอกสาร รูปภาพ

...