ติดต่อภาควิชากีฏวิทยา

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ชั้น 2 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร
(ใกล้กับอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร)


เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทรศัพท์ 0-2942-8350

โทรสาร 0-2561-4882

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ agrtmc@ku.ac.th


Captcha Code