รศ.วนิดา อ่วมเจริญ

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา

ประวัติการทำงาน

อีเมล

fagrwda@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

-

หัวข้องานวิจัย เอกสาร รูปภาพ

...