ผศ.เบญจคุณ แสงทองพราว

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา

ประวัติการทำงาน

อีเมล

fagrbks@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

-

หัวข้องานวิจัย เอกสาร รูปภาพ

...