ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

ดำรงตำแหน่งระหว่าง ชื่อ-นามสกุล

พ.ศ. 2498 - 2504

ดร.ก่าน ชลวิจารณ์

พ.ศ. 2505 - 2508

ศ.ดร.จรัด สุทนทรสิงห์

พ.ศ. 2509 - 2516

ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล

พ.ศ. 2516 - 2517

ดร.สมพร พัฒนกำจร

พ.ศ. 2517 - 2518

ผศ.ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร

พ.ศ. 2519 - 2522

รศ.ดร.ขวัญชัย สมบัติศิริ

พ.ศ. 2523 - 2524

ศ.ดร.ณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์

พ.ศ. 2525 - 2528

ผศ.ดร.สว่าง เจริญยิ่ง

พ.ศ. 2529 - 2530

ผศ.ดร.ณิศ กีริติบุตร

พ.ศ. 2531 - 2532

ผศ.ดร.อวบ สารถ้อย

พ.ศ. 2533 - 2534

ผศ.ดร.ณิศ กีริติบุตร

พ.ศ. 2535 - 2536

ศ.ดร.ประภารัจ หอมจันทน์

พ.ศ. 2537 - 2538

รศ.ดร.สาวิตตรี มาไลยพันธุ์

พ.ศ. 2539 - 2540

รศ.ดร.อินทวัฒน์ บุรีคำ

พ.ศ. 2541 - 2544

รศ.ดร.ชิตาภา เกตวัลห์

พ.ศ. 2545 - 2549

รศ.ดร.สุรเชษฐ จามรมาน

พ.ศ. 2551 - 2552

ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์

พ.ศ. 2553 - 2554

รศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง

พ.ศ. 2555 - 2556

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

พ.ศ. 2557 - 2560

ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์

15 พ.ค. 2560 - 30 ม.ค. 2561

รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล

6 ก.พ. 2561 - 7 ส.ค. 2561

ดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์

20 ก.ย. 2561 - 4 ม.ค. 2565

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

26 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ผศ.ดร.ชามา อินซอน

1 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน

รศ.ดร.อัศเลข รัตนวรรณี