คุณจรูญรัตน์ สลุงอยู่

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประวัติการทำงาน

-

อีเมล

fagrjrp@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

-

ผลงาน เอกสาร รูปภาพ

-