คุณธิติมา ชนะรบ

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ประวัติการทำงาน

อีเมล

agrtmc@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

-

ผลงาน เอกสาร รูปภาพ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc)