คณาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยา

         หัวหน้าภาควิชาฯ
รศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง
         อาจารย์ภาควิชาฯ
ศ.ดร.ประภารัจ หอมจันทน์
ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
ดร.อัญชนา ท่านเจริญ
ดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์
ดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์
รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์
รศ.โกศล เจริญสม
ผศ.ดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์
รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์
.........


ศาสตราจารย์ ดร.ประภารัจ หอมจันทน์
Praparrat Hormchan, Professor
Plant resistance to insects specialist
รองหน้าภาควิชากีฎวิทยา

 
โทร : 0-2561-3478 ภายใน 1299 ต่อ 107
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrprh@ku.ac.th
».... รายละเอียด
 


รองศาสตราจารย์ โกศล เจริญสม
Kosol Charernsom, Associate Professor
Insect Systematist, Acarologist
 
โทร : 0-9987-5229 ภายใน 1299 ต่อ 126
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrkoc@ku.ac.th
».... รายละเอียด
 


รองศาสตราจารย์.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
 Wiboon Chongrattanameteekul,
Associate Professor


โทร : 0-2942-8350 ภายใน 1299 ต่อ 114
email : agrwbc@ku.ac.th
».... รายละเอียด
 


รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์
Savitree Malaipan, Associate Professor
Entomologist
 
โทร : 0-2942-8356 ภายใน 1299 ต่อ 1302
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrstm@ku.ac.th
».... รายละเอียด
 


.....
......
....
 
โทร : 0-2942-8350 ภายใน 1299 ต่อ ...,
....
แฟกซ์ : 0-2561-4882
....
».... รายละเอียด
 


ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
Theeraphap Chareonviriyaphap, Professor
Medical Entomologist
รองหน้าภาควิชากีฎวิทยา

 
โทร : 0-2942-7131
แฟกซ์ : 0-2942-7130
email : faasthc@ku.ac.th & faasthc@hotmail.com
».... รายละเอียด
 


รองศาสตราจารย์ ดร.จริยา จันทร์ไพแสง<
Jariya Chanpaisaeng, Associate Professor
Insect Pathologist, Insect Biodiversity
หัวหน้าภาควิชากีฎวิทยา
 
โทร : 0-2561-3478 ภายใน 1299 ต่อ 105
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrjyc@ku.ac.th
».... รายละเอียด
 


ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
Angsumarn Chandrapatya, Professor
Acarologist, Insect Morphologist
 
โทร : 0-2561-3478, 0-6789-7661 ภายใน 1299 ต่อ 119
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agramc@ku.ac.th & chandrapatya@yahoo.com
».... รายละเอียด
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์
Weerawan Amornsak, Assistant Professor
 
โทร : 0-2579-3649 ภายใน 1299 ต่อ 1301
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrwwa@ku.ac.th
».... รายละเอียด
 


รองศาสตราจารย์.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
Pongtap Aukaratanakul, Associate Professor
 
โทร : 0-2942-8350, 0-2561-3478
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrpta@ku.ac.th
».... รายละเอียด
 


ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์
Akekawat Vitheepradit
Entomology
 
โทร : 0-2942-8350 ภายใน 1299 ต่อ 106
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : ........
».... รายละเอียด
 


ดร.อัญชนา ท่านเจริญ
Anchana Thancharoen
Biology
 
โทร : 0-2942-8350 ภายใน 1299 ต่อ 124
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrant@ku.ac.th
».... รายละเอียด
 


ดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์
Waraporn Juntarajumnong
Biochemistry
 
โทร : 0-2942-8350 ภายใน 1290
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : waraporn2521@gmail.com
».... รายละเอียด
 


ดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์
Jaruwat Thowthampitak
Plant Pathology
 
โทร : 0-2942-8350 ภายใน 1299 ต่อ 116
แฟกซ์ : 0-2561-4882
email : agrjwt@ku.ac.th, Jnbri969@hotmail.com
».... รายละเอียด