บุคลากร ภาควิชากีฏวิทยา

นายพชรนนท์ ทัศนภักดี
นางสาวธิติมา ชนะรบ
นางสาวนันท์นภัส เตชะวันโต
น.ส.ระพีภรณ์ อัศวเศรษฐชัย
นายอภิรักษ์ สำราญรื่น
นางศรีเพ็ชร์ ม้วนทอง
นางอนันต์ ชูบุญ
นายชาญชัย ศรีบุญช่วย
นายสมจิตต์ กลิ่นกลั่น
นายอำนวย สอนสิงห์

ข้าราชการ
นายพชรนนท์ ทัศนภักดี
 


นางศรีเพ็ชร์ ม้วนทอง

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 ต่อ 121 โทรสาร 0-2561-4882
 
 


นางสาวธิติมา ชนะรบ

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 ต่อ 123 โทรสาร 0-2561-4882
 


นางสาวนันท์นภัส เตชะวันโต

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 ต่อ 118 โทรสาร 0-2561-4882
E-mail : agrksr@ku.ac.th
 


นางสาวระพีภรณ์ อัศวเศรษฐชัย

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 โทรสาร 0-2561-4882
...
 


นางอนันต์ ชูบุญ

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 ต่อ 110 โทรสาร 0-2561-4882
 


นายชาญชัย ศรีบุญช่วย

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 โทรสาร 0-2561-4882
 


นายอภิรักษ์ สำราญรื่น

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 โทรสาร 0-2561-4882
E-mail :
 


นายพชรนนท์ ทัศนภักดี

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 ต่อ 117 โทรสาร 0-2561-4882
E-mail : agrort@ku.ac.th
 


นายมานิต งามกร

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 ต่อ 108 โทรสาร 0-2561-4882
 


นายสมจิตต์ กลิ่นกลั่น

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 โทรสาร 0-2561-4882


นางสาวกัลยา กลั่นสอน

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 ต่อ 108 โทรสาร 0-2561-4882
 


นายสมศักดิ์ โสกันธิกา
ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 โทรสาร 0-2561-4882
 


นายอำนวย สอนสิงห์

โทรศัพท์ 0-2942-8350
ภายใน 1299 โทรสาร 0-2561-4882